به همت جهادگران بسیج دانشجویی؛
 چهارشنبه, 1397/04/13 - 21:20
دیوار نویسی ویژه کنگره ملی 2000 شهید استان خراسان جنوبی در اردو جهادی بسیج دانشجویی شهرستان فردوس

یوار نویسی ویژه کنگره ملی 2000 شهید استان خراسان جنوبی توسط جهادگران گروه جهادی شهید علم الهدی دفتر بسیج دانشجویی شهرستان فردوس در روستای کجه

کمیته اساتید و دانشجویی کنگره ملی 2000 شهید استان خراسان جنوبی

 

کمیته اساتید و دانشجویی کنگره ملی 2000 شهید استان خراسان جنوبی

 

کمیته اساتید و دانشجویی کنگره ملی 2000 شهید استان خراسان جنوبیکمیته اساتید و دانشجویی کنگره ملی 2000 شهید استان خراسان جنوبیکمیته اساتید و دانشجویی کنگره ملی 2000 شهید استان خراسان جنوبیکمیته اساتید و دانشجویی کنگره ملی 2000 شهید استان خراسان جنوبیکمیته اساتید و دانشجویی کنگره ملی 2000 شهید استان خراسان جنوبیکمیته اساتید و دانشجویی کنگره ملی 2000 شهید استان خراسان جنوبیکمیته اساتید و دانشجویی کنگره ملی 2000 شهید استان خراسان جنوبیکمیته اساتید و دانشجویی کنگره ملی 2000 شهید استان خراسان جنوبی