نگاه تصویری از محل ساخت سوله کنگره ملی دو هزار شهید خراسان جنوبی؛

به گزارش کنگره ملی دو هزار شهید خراسان جنوبی؛گزارش تصویری از محل ساختن محل برگزاری اجلاسیه و کنگره ملی دو هزار شهید خراسان جنوبی.

تصاویر