نگاهی کوتاه به وصیت نامه شهدا؛/11
 شنبه, 1397/07/28 - 09:44
گذری کوتاه بر زندگی نامه شهیدان آخوندی، آهنی، آقایی، ابراهیم زاده و......

به گزارش کنگره ملی دو هزار شهید خراسان جنوبی نگاه اجمالی و کوتاه بر زندگی نامه و وصیت نامه  شهیدان آخوندی، آهنی، اقایی، ابراهیم زاده، آکی، آمنی فرد و ..... .

تصاویر