چند جمله از شهید کاظم خائف نگاشته شده در دفترچه خاطراتش؛
 یکشنبه, 1397/07/29 - 08:45
چند جمله از شهید کاظم خائف که شهید در دفترچه خاطراتش آورده است؛ بدنی که می خواهد در بستر بمیرد بهتر است که با شمشیر قطعه قطعه شود، این حالت شریف تر است.

به گزارش کنگره ملی دو هزار شهید خراسان جنوبی؛چند جمله از شهید کاظم خائف که در دفترچه خاطراتشآورده است.
دنیا صحنه امتحان است. ماها همه امانتی هستیم از طرف خداوند، مال او هستیم. این امانت را بلاخره باید به خدا تحویل بدهیم. چه امروز یا فردا بلاخره روزی فرا خواهد رسید که امانتش را پس بگیرد. آیا این امانتی که گرفته می شود یا بر اثر بیماری یا تصادف بهتر نیست که با گلوله توپ خمپاره تکه تکه شود؟ این کلام امام حسین است که می گوید: این بدنی که می خواهد در بستر بمیرد بهتر است که با شمشیر قطعه قطعه شود، این حالت شریف تر است.