نام:پورعباس - محمد
تاریخ تولد:1347/01/01
محل تولد:بشرویه-روستای ارسک
تاریخ شهادت:1365/05/15
محل شهادت:مهران
نام:اسدی - غلامرضا
تاریخ تولد:1348/05/20
محل تولد:بشرویه-روستای سرند
تاریخ شهادت:1365/10/06
محل شهادت:شلمچه
نام:ناظمیان - علیرضا
تاریخ تولد:1347/02/01
محل تولد:بشرویه
تاریخ شهادت:1365/10/24
محل شهادت:شلمچه
نام:مرادی مقدم - علیرضا
تاریخ تولد:1343/02/09
محل تولد:بشرویه-روستای نیگنان-ریگو
تاریخ شهادت:1362/12/07
محل شهادت:هور‌الهویزه
نام:بهرامی - علیرضا
تاریخ تولد:1341/01/05
محل تولد:بشرویه
تاریخ شهادت:1361/05/07
محل شهادت:شلمچه-ملا
نام:کاجی - علی
تاریخ تولد:1342/06/14
محل تولد:بشرویه
تاریخ شهادت:1360/09/09
محل شهادت:بستان
نام:حسینی - سید هاشم
تاریخ تولد:1344/01/10
محل تولد:درمیان_ روستای خوان
تاریخ شهادت:1361/04/23
محل شهادت:شلمچه
نام:مصطفوی - رمضان
تاریخ تولد:1967/04/04
محل تولد:درمیان_ روستای خوان
تاریخ شهادت:1986/02/26
محل شهادت:مریوان
نام:فطرتی - جلال
تاریخ تولد:1969/04/04
محل تولد:درمیان _روستای آسیابان
تاریخ شهادت:1985/03/13
محل شهادت:جزیره مجنون
نام:دهقانی - اسماعیل
تاریخ تولد:1972/03/19
محل تولد:درمیان _ روستای کوشکک
تاریخ شهادت:1986/04/03
محل شهادت:شلمچه
نام:سیادت - سید علی
تاریخ تولد:1372/03/01
محل تولد:بیرجند_ روستای استخر مافنداب
تاریخ شهادت:1392/08/03
محل شهادت:سراوان _ سیستان و بلوچستان
نام:اصغری - علی
تاریخ تولد:2586/02/25
محل تولد:بشرویه
تاریخ شهادت:2604/01/11
محل شهادت:کردستان - مریوان
نام:صفری نادری - عباس
تاریخ تولد:1348/11/06
محل تولد:بشرویه
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل شهادت:شلمچه-بستان
نام:دستگردی - سید احمد
تاریخ تولد:1343/01/01
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1365/02/21
محل شهادت:مرز گزیک (درمیان)
نام:حسن‌زاده - شکرالله
تاریخ تولد:1344/02/05
محل تولد:بشرویه -روستای نگینان
تاریخ شهادت:1362/12/05
محل شهادت:مناطق عملیاتی دفاع مقدس
نام:مظفری - سیدمهدی
تاریخ تولد:1346/11/06
محل تولد:بشرویه -روستای ارسک
تاریخ شهادت:1362/05/14
محل شهادت:مهران
نام:ساداتی پور - سیدرضا
تاریخ تولد:1964/06/08
محل تولد:بشرویه
تاریخ شهادت:1981/11/30
محل شهادت:بستان
نام:کفکی نژاد - سهراب
تاریخ تولد:1342/01/06
محل تولد:سربیشه _ روستای خراشاد
تاریخ شهادت:1361/08/18
محل شهادت:سومار