نام:پیروزمند - خداداد
تاریخ تولد:1346/05/04
محل تولد:بیرجند_ روستای بیماد
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل شهادت:شلمچه
نام:شهاب - محمد
تاریخ تولد:
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1986/02/11
محل شهادت:فاو
نام:حبیبی - ابراهیم
تاریخ تولد:1343/01/04
محل تولد:قائنات
تاریخ شهادت:1361/01/02
محل شهادت:شوش