نام:لطفی - حسین
تاریخ تولد:1982/09/19
محل تولد:طبس
تاریخ شهادت:2003/01/16
محل شهادت:سیستان و بلوچستان
نام:زارعی پور - حسن‌
تاریخ تولد:1356/01/01
محل تولد:قائنات-روستای روم
تاریخ شهادت:1378/08/12
محل شهادت:جنوب ایرانشهر -دره گورناک-درگیری بااشرار
نام:بهمدی - محسن
تاریخ تولد:1348/01/01
محل تولد:خوسف-روستای نوغاب
تاریخ شهادت:1376/11/30
محل شهادت:سرجنگلداری دیگ رستم-عملیات شناسایی اشرار
نام:نوفرسی - مهدی
تاریخ تولد:1344/05/16
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1363/07/26
محل شهادت:میمک
نام:صغیری - مهدی
تاریخ تولد:1340/05/14
محل تولد:نهبندان-روستای کندر
تاریخ شهادت:1361/11/20
محل شهادت:بجیله- عین خوش
نام:سامعی - مهدی
تاریخ تولد:1326/03/04
محل تولد:بیرجند-روستای مهموین
تاریخ شهادت:1367/04/22
محل شهادت:فکه
نام:خسروی بیژائم - منوچهر
تاریخ تولد:1345/03/10
محل تولد:بیرجند- روستای بیژائم
تاریخ شهادت:1369/03/19
محل شهادت:مریوان
نام:گیدسکی - محمدرضا
تاریخ تولد:1963/03/24
محل تولد:بیرجند- روستای منصوراباد
تاریخ شهادت:1987/09/01
محل شهادت:اسلام اباد غرب- ماهیدشت
نام:کلاته بجدی - محمدرضا
تاریخ تولد:1336/09/20
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1365/11/16
محل شهادت:سومار
نام:رجب زاده - محمدرضا
تاریخ تولد:1332/09/01
محل تولد: دستگردان-روستای کریم اباد
تاریخ شهادت:1362/08/15
محل شهادت:شمال مریوان منطقه پنجوین-دره شیلر
نام:حسینی - محمدرضا
تاریخ تولد:1339/03/02
محل تولد:قائنات-شاهرخ
تاریخ شهادت:1364/10/17
محل شهادت:مجنون
نام:ناصری - محمد حسین
تاریخ تولد:1343/07/01
محل تولد:بیرجند روستای مهموئی
تاریخ شهادت:1375/12/23
محل شهادت:نیشابور-کوه های بینالود
نام:الوندی - حسن
تاریخ تولد:1361/09/29
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1382/01/13
محل شهادت:کهنوج کرمان
نام:فیروزبخت - محمد حسین
تاریخ تولد:1339/03/08
محل تولد:بیرجند روستای گزیک
تاریخ شهادت:1366/09/17
محل شهادت:فکه
نام:محمدی - اسحق
تاریخ تولد:1967/10/23
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1992/07/28
محل شهادت:سردشت
نام:سلطانی - محمد حسین
تاریخ تولد:1337/06/02
محل تولد:قائنات روستای کلاته بالا
تاریخ شهادت:1361/01/17
محل شهادت:شوش
نام:رئوفی فرد - محمد حسین
تاریخ تولد:1334/07/09
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1358/12/10
محل شهادت:کردستان-سقز
نام:تیموری نژاد - ابوالقاسم
تاریخ تولد:2572/02/11
محل تولد:شهرستان خوسف
تاریخ شهادت:1366/05/09
محل شهادت:مکه