نام:افسر - محمد علی
تاریخ تولد:1936/03/21
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1980/10/24
محل شهادت:محور آبادان اهواز- پل کرخه
نام:اسدزاده - یحیی
تاریخ تولد:1341/07/01
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1381/05/02
محل شهادت:آزاده و جانباز
نام:عبدالله زاده مقدم - احمد
تاریخ تولد:1330/06/20
محل تولد:بشرویه
تاریخ شهادت:1366/07/09
محل شهادت:شلمچه
نام:صمدیان - علی
تاریخ تولد:1339/12/13
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1365/04/11
محل شهادت:مهران
نام:رضوی نژاد - سید علی
تاریخ تولد:1968/09/13
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1986/05/21
محل شهادت:کربلای (2) حاج عمران