نام:علی آبادی - رمضان
تاریخ تولد:1348/09/02
محل تولد:بیرجند_ روستای مهدی آباد
تاریخ شهادت:1367/07/19
محل شهادت:زاهدان
نام:بهلگردی - رضا
تاریخ تولد:1342/02/01
محل تولد:شهرستان سربیشه_ روستای نوفرست
تاریخ شهادت:1362/02/20
محل شهادت:کویر لوت_ زاهدان
نام:واله ایسک - مهدی
تاریخ تولد:1340/02/15
محل تولد:فردوس- روستای ایسک
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل شهادت:شوش
نام:قاسمی حسینی - مهدی
تاریخ تولد:1338/02/10
محل تولد:بشرویه
تاریخ شهادت:1361/03/02
محل شهادت:خرمشهر- امالرصاص
نام:قاسمی - مهدی
تاریخ تولد:1345/06/05
محل تولد:قاینات- روستای کره
تاریخ شهادت:1366/05/03
محل شهادت:سومار
نام:باهوش - مهدی
تاریخ تولد:1342/02/01
محل تولد:فردوس
تاریخ شهادت:1364/07/10
محل شهادت:شمال غرب-اشنویه -حین عملیات قادر
نام:جاجنگی درمیان - مصطفی
تاریخ تولد:1344/01/07
محل تولد:درمیان-روستای جاجنگ
تاریخ شهادت:1366/12/09
محل شهادت:فکه
نام:رحیمی - مسعود
تاریخ تولد:1341/06/09
محل تولد:مشهد
تاریخ شهادت:1363/01/18
محل شهادت:شلمچه-پاسگاه زید
نام:خادم ابوالفضل - محمدعلی
تاریخ تولد:1335/11/11
محل تولد:سبزوار
تاریخ شهادت:1359/10/20
محل شهادت:ایلام -تپه زیل-کنجانچم
نام:بخشی زهان - محمد علی
تاریخ تولد:1342/03/03
محل تولد:قائنات-روستای زهان
تاریخ شهادت:1363/03/26
محل شهادت:شلمچه-پاسگاه زید
نام:نباتی - محمد رضا
تاریخ تولد:1967/11/03
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1988/07/12
محل شهادت:موسیان
نام:ملکی - محمدرضا
تاریخ تولد:1347/01/01
محل تولد:بیرجند-روستای نوغابچیک
تاریخ شهادت:1367/01/18
محل شهادت:منطقه عملیاتی شرهانی
نام:فلاحی - محمدرضا
تاریخ تولد:1968/06/26
محل تولد:قائنات-روستای اهنگران
تاریخ شهادت:1368/02/21
محل شهادت:شیلر
نام:سبزیان - محمدرضا
تاریخ تولد:1346/03/20
محل تولد:قائنات
تاریخ شهادت:1366/09/29
محل شهادت:زبیدات
نام:قربانی پور - محمد حسین
تاریخ تولد:1341/10/29
محل تولد:قائنات
تاریخ شهادت:1360/10/08
محل شهادت:جنوب-منطقه کرخه نور
نام:خوش رفتار - محمد حسین
تاریخ تولد:1342/10/10
محل تولد:درمیان روستای احمد اباد
تاریخ شهادت:1364/02/03
محل شهادت:پاسگاه زید عراق
نام:ایوبی - محمد حسن
تاریخ تولد:1964/03/21
محل تولد:بیرجند روستای دهن رود
تاریخ شهادت:1986/06/06
محل شهادت:تنگه چزابه
نام:اسماعیلی - محمد حسن
تاریخ تولد:1341/08/20
محل تولد:قائنات روستای بیهود
تاریخ شهادت:1361/01/10
محل شهادت:شوش