نام:سنچولی - محمدرضا
تاریخ تولد:1346/01/22
محل تولد:بیرجند-روستای درح
تاریخ شهادت:1366/04/27
محل شهادت:سومار