نام:حایری - حمید
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1367/03/23
محل شهادت:منطقه سیدصادق
نام:زارعی مصعبی - عباس
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/11/28
محل شهادت:فاو
نام:مظلوم - سیدعباس
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1366/11/03
محل شهادت:ماووت عراق
نام:نقیبی - سیدمحمدمهدی
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل شهادت:بوارین
نام:انصاری - علی
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل شهادت:بوارین
نام:نادمی - احمد
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1363/02/22
محل شهادت:هور‌الهویزه
نام:نیکودل - محمود
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1361/05/04
محل شهادت:کوشک
نام:مرادی - محمدحسین
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1365/01/15
محل شهادت:فاو
نام:مختارنیا - محمدعلی
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1367/06/04
محل شهادت:سومار
نام:قلی‌زاده فرسا - ابراهیم
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1362/05/16
محل شهادت:مهران
نام:فیاضیان - محمدابراهیم
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1365/12/15
محل شهادت:شلمچه
نام:عنصری - محمدابراهیم
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1365/11/02
محل شهادت:شلمچه
نام:رادمرد - غلامرضا
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1365/05/08
محل شهادت:مهران
نام:رضایی - عباسعلی
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/10/28
محل شهادت:خرمشهر
نام:رفتاری - مهدی
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1360/09/17
محل شهادت:مریوان
نام:درخشان - علی‌رضا
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1360/11/20
محل شهادت:چزابه
نام:ایمانی - غلامحسین
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل شهادت:بوارین
نام:نوربخش - سیدمحمد هادی
تاریخ تولد:1961/05/12
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1981/02/01
محل شهادت:اناد دره افغانستان