نام:اکی - حسین
تاریخ تولد:1343/01/07
محل تولد:بشرویه
تاریخ شهادت:1361/01/02
محل شهادت:شوش
نام:واله ایسک - مهدی
تاریخ تولد:1340/02/15
محل تولد:فردوس- روستای ایسک
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل شهادت:شوش
نام:براتی - حسین
تاریخ تولد:1343/05/01
محل تولد:شهرستان خوسف
تاریخ شهادت:1361/01/02
محل شهادت:شوش
نام:حبیبی - ابراهیم
تاریخ تولد:1343/01/04
محل تولد:قائنات
تاریخ شهادت:1361/01/02
محل شهادت:شوش