نام:مظفری - سیدمهدی
تاریخ تولد:1346/11/06
محل تولد:بشرویه -روستای ارسک
تاریخ شهادت:1362/05/14
محل شهادت:مهران
نام:اسدی - جواد
تاریخ تولد:1346/05/10
محل تولد:بشرویه -روستای ارسک
تاریخ شهادت:1362/04/31
محل شهادت:مهران-ملاویزان
نام:رجب زاده - محمدرضا
تاریخ تولد:1332/09/01
محل تولد: دستگردان-روستای کریم اباد
تاریخ شهادت:1362/08/15
محل شهادت:شمال مریوان منطقه پنجوین-دره شیلر
نام:محمدی نیک پور - محمد حسین
تاریخ تولد:1341/11/12
محل تولد:فردوس-بشرویه
تاریخ شهادت:1362/01/24
محل شهادت:شمال فکه-حاج عمران
نام:شهاب - محمد
تاریخ تولد:
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1986/02/11
محل شهادت:فاو
نام:اسدالهی - رضا
تاریخ تولد:1344/06/10
محل تولد:روستای زهان
تاریخ شهادت:4470/05/17
محل شهادت:والفجر (9) سلیمانیه
نام:پلنگی - محمدرضا
تاریخ تولد:1345/12/02
محل تولد:فردوس
تاریخ شهادت:1364/12/04
محل شهادت:منطقه فاو