نام:ناظمیان - علیرضا
تاریخ تولد:1347/02/01
محل تولد:بشرویه
تاریخ شهادت:1365/10/24
محل شهادت:شلمچه
نام:حسین زاده اول - رضا
تاریخ تولد:1350/06/30
محل تولد:بشرویه
تاریخ شهادت:1365/11/08
محل شهادت:شلمچه
نام:مهری - حسین
تاریخ تولد:1347/01/30
محل تولد:بشرویه -روستای خانیک
تاریخ شهادت:1365/10/25
محل شهادت:شلمچه
نام:مرادیان - حسین
تاریخ تولد:1349/02/15
محل تولد:بشرویه
تاریخ شهادت:1365/10/24
محل شهادت:شلمچه
نام:کلاته بجدی - محمدرضا
تاریخ تولد:1336/09/20
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1365/11/16
محل شهادت:سومار
نام:امیرآبادی زاده - محمد
تاریخ تولد:1337/01/01
محل تولد:بیرجند روستای امیر آباد
تاریخ شهادت:1988/01/16
محل شهادت:شلمچه