نام:حاجی‌پور - رضا
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/01/24
محل شهادت:عملیات بدر- دجله
نام:یعقوب پور - اله یار
تاریخ تولد:1940/05/29
محل تولد:روستای کوشکک
تاریخ شهادت:1985/04/05
محل شهادت:
نام:حاجی پور - حسن
تاریخ تولد:1965/03/22
محل تولد:روستای منصور آباد
تاریخ شهادت:1985/04/07
محل شهادت:دجله
نام:براتی پیغمبر - رمضان
تاریخ تولد:2587/07/15
محل تولد:قاین روستای پیشبر
تاریخ شهادت:2606/06/03
محل شهادت:هور الهویزه