نام:کاجی - علی
تاریخ تولد:1342/06/14
محل تولد:بشرویه
تاریخ شهادت:1360/09/09
محل شهادت:بستان
نام:قربانی پور - محمد حسین
تاریخ تولد:1341/10/29
محل تولد:قائنات
تاریخ شهادت:1360/10/08
محل شهادت:جنوب-منطقه کرخه نور
نام:کباری - حسن
تاریخ تولد:1337/06/03
محل تولد:بشرویه
تاریخ شهادت:1360/09/09
محل شهادت:بستان