نام:سیادت - سید علی
تاریخ تولد:1372/03/01
محل تولد:بیرجند_ روستای استخر مافنداب
تاریخ شهادت:1392/08/03
محل شهادت:سراوان _ سیستان و بلوچستان
نام:دستگردی - سید احمد
تاریخ تولد:1343/01/01
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1365/02/21
محل شهادت:مرز گزیک (درمیان)
نام:علی آبادی - رمضان
تاریخ تولد:1348/09/02
محل تولد:بیرجند_ روستای مهدی آباد
تاریخ شهادت:1367/07/19
محل شهادت:زاهدان
نام:پیروزمند - خداداد
تاریخ تولد:1346/05/04
محل تولد:بیرجند_ روستای بیماد
تاریخ شهادت:1365/10/22
محل شهادت:شلمچه
نام:مسروری - حسین
تاریخ تولد:1356/07/01
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1388/10/22
محل شهادت:بیرجند_ ارتفاعات بوشاد
نام:نوفرسی - مهدی
تاریخ تولد:1344/05/16
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1363/07/26
محل شهادت:میمک
نام:قلاسی - مهدی
تاریخ تولد:1338/09/25
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1362/12/29
محل شهادت:شلمچه-پاسگاه زید
نام:سامعی - مهدی
تاریخ تولد:1326/03/04
محل تولد:بیرجند-روستای مهموین
تاریخ شهادت:1367/04/22
محل شهادت:فکه
نام:خسروی بیژائم - منوچهر
تاریخ تولد:1345/03/10
محل تولد:بیرجند- روستای بیژائم
تاریخ شهادت:1369/03/19
محل شهادت:مریوان
نام:خیام - مسعود
تاریخ تولد:1339/02/27
محل تولد:قزوین
تاریخ شهادت:1359/08/27
محل شهادت:دزفول سرپل ذهاب
نام:نباتی - محمد رضا
تاریخ تولد:1967/11/03
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1988/07/12
محل شهادت:موسیان
نام:ملکی - محمدرضا
تاریخ تولد:1347/01/01
محل تولد:بیرجند-روستای نوغابچیک
تاریخ شهادت:1367/01/18
محل شهادت:منطقه عملیاتی شرهانی
نام:گیدسکی - محمدرضا
تاریخ تولد:1963/03/24
محل تولد:بیرجند- روستای منصوراباد
تاریخ شهادت:1987/09/01
محل شهادت:اسلام اباد غرب- ماهیدشت
نام:کلاته بجدی - محمدرضا
تاریخ تولد:1336/09/20
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1365/11/16
محل شهادت:سومار
نام: ظهوری - محمدرضا
تاریخ تولد:1342/09/02
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1364/06/18
محل شهادت:سردشت -تپه نوری
نام:سنچولی - محمدرضا
تاریخ تولد:1346/01/22
محل تولد:بیرجند-روستای درح
تاریخ شهادت:1366/04/27
محل شهادت:سومار
نام:زرگر - محمدرضا
تاریخ تولد:1329/07/25
محل تولد:بیرجند-روستای شاهزیله(مهدیه)
تاریخ شهادت:1362/12/19
محل شهادت:سومار
نام:ناصری - محمد حسین
تاریخ تولد:1343/07/01
محل تولد:بیرجند روستای مهموئی
تاریخ شهادت:1375/12/23
محل شهادت:نیشابور-کوه های بینالود