نام:اسدالهی زهان - رضا
تاریخ تولد:1965/09/01
محل تولد:زیرکوه روستای زهان
تاریخ شهادت:1986/02/26
محل شهادت:سلیمانیه
نام:جاودان پور - احمد
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1985/10/29
محل شهادت:هور الهویزه