نام:گیو شادی - محمد رضا
تاریخ تولد:1350/08/12
محل تولد:خوسف _ ماژان
تاریخ شهادت:1991/04/30
محل شهادت:چشمه زیارت _ زاهدان
نام:بهمدی - محسن
تاریخ تولد:1348/01/01
محل تولد:خوسف-روستای نوغاب
تاریخ شهادت:1376/11/30
محل شهادت:سرجنگلداری دیگ رستم-عملیات شناسایی اشرار
نام:ابراهیم زاده - محمد
تاریخ تولد:1339/01/01
محل تولد:خوسف-روستای فدشک
تاریخ شهادت:1360/06/28
محل شهادت:دشت آزادگان
نام:نصرآبادی - حسن
تاریخ تولد:1968/11/22
محل تولد:روستای نصرآباد
تاریخ شهادت:1364/12/06
محل شهادت:مریوان
نام:براتی - حسین
تاریخ تولد:1343/05/01
محل تولد:شهرستان خوسف
تاریخ شهادت:1361/01/02
محل شهادت:شوش
نام:براتی - حسین
تاریخ تولد:1343/05/01
محل تولد:روستای نوکند رکات
تاریخ شهادت:1361/01/01
محل شهادت:بستان