نام:لطفی - حسین
تاریخ تولد:1982/09/19
محل تولد:فردوس
تاریخ شهادت:2003/01/16
محل شهادت:سیستان و بلوچستان
نام:واله ایسک - مهدی
تاریخ تولد:1340/02/15
محل تولد:فردوس- روستای ایسک
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل شهادت:شوش
نام:باهوش - مهدی
تاریخ تولد:1342/02/01
محل تولد:فردوس
تاریخ شهادت:1364/07/10
محل شهادت:شمال غرب-اشنویه -حین عملیات قادر
نام:خادم ابوالفضل - محمدعلی
تاریخ تولد:1335/11/11
محل تولد:سبزوار
تاریخ شهادت:1359/10/20
محل شهادت:ایلام -تپه زیل-کنجانچم
نام:جم جاه - محمد تقی
تاریخ تولد:1340/10/18
محل تولد:فردوس
تاریخ شهادت:1360/05/10
محل شهادت:منطقه عملیاتی کرخه نور
نام:یوسفیان - محمد اسماعیل
تاریخ تولد:1339/02/03
محل تولد:فردوس-روستای برون
تاریخ شهادت:1361/01/04
محل شهادت:شوش -رقابیه
نام:نادمی - احمد
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1363/02/22
محل شهادت:هور‌الهویزه
نام:نیکودل - محمود
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1361/05/04
محل شهادت:کوشک
نام:مرادی - محمدحسین
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1365/01/15
محل شهادت:فاو
نام:مختارنیا - محمدعلی
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1367/06/04
محل شهادت:سومار
نام:قلی‌زاده فرسا - ابراهیم
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1362/05/16
محل شهادت:مهران
نام:فیاضیان - محمدابراهیم
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1365/12/15
محل شهادت:شلمچه
نام:عنصری - محمدابراهیم
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1365/11/02
محل شهادت:شلمچه
نام:رادمرد - غلامرضا
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1365/05/08
محل شهادت:مهران
نام:رضایی - عباسعلی
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/10/28
محل شهادت:خرمشهر
نام:رفتاری - مهدی
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1360/09/17
محل شهادت:مریوان
نام:درخشان - علی‌رضا
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1360/11/20
محل شهادت:چزابه
نام:ایمانی - غلامحسین
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل شهادت:بوارین