نام:لطفی - حسین
تاریخ تولد:1982/09/19
محل تولد:طبس
تاریخ شهادت:2003/01/16
محل شهادت:سیستان و بلوچستان
نام:رجب زاده - محمدرضا
تاریخ تولد:1332/09/01
محل تولد: دستگردان-روستای کریم اباد
تاریخ شهادت:1362/08/15
محل شهادت:شمال مریوان منطقه پنجوین-دره شیلر
نام:غلامی - محمد حسین
تاریخ تولد:1960/03/21
محل تولد:شهرستان طبس-توابع بخش دستگردان-روستای هودر
تاریخ شهادت:1982/03/27
محل شهادت:شوش_ ذزفول