نام:زارعی پور - حسن‌
تاریخ تولد:1356/01/01
محل تولد:قائنات-روستای روم
تاریخ شهادت:1378/08/12
محل شهادت:جنوب ایرانشهر -دره گورناک-درگیری بااشرار
نام:قاسمی - مهدی
تاریخ تولد:1345/06/05
محل تولد:قاینات- روستای کره
تاریخ شهادت:1366/05/03
محل شهادت:سومار
نام:رحیمی - مسعود
تاریخ تولد:1341/06/09
محل تولد:مشهد
تاریخ شهادت:1363/01/18
محل شهادت:شلمچه-پاسگاه زید
نام:بخشی زهان - محمد علی
تاریخ تولد:1342/03/03
محل تولد:قائنات-روستای زهان
تاریخ شهادت:1363/03/26
محل شهادت:شلمچه-پاسگاه زید
نام:فلاحی - محمدرضا
تاریخ تولد:1968/06/26
محل تولد:قائنات-روستای اهنگران
تاریخ شهادت:1368/02/21
محل شهادت:شیلر
نام:سبزیان - محمدرضا
تاریخ تولد:1346/03/20
محل تولد:قائنات
تاریخ شهادت:1366/09/29
محل شهادت:زبیدات
نام:حسینی - محمدرضا
تاریخ تولد:1339/03/02
محل تولد:قائنات-شاهرخ
تاریخ شهادت:1364/10/17
محل شهادت:مجنون
نام:اسماعیلیان - محمدرضا
تاریخ تولد:1344/07/05
محل تولد:قائنات
تاریخ شهادت:1366/05/03
محل شهادت:سومار
نام:قربانی پور - محمد حسین
تاریخ تولد:1341/10/29
محل تولد:قائنات
تاریخ شهادت:1360/10/08
محل شهادت:جنوب-منطقه کرخه نور
نام:صفری - محمد حسین
تاریخ تولد:1342/10/15
محل تولد:قائنات بخش خضری
تاریخ شهادت:1363/02/09
محل شهادت:پاسگاه زید-کوشک
نام:سلطانی - محمد حسین
تاریخ تولد:1337/06/02
محل تولد:قائنات روستای کلاته بالا
تاریخ شهادت:1361/01/17
محل شهادت:شوش
نام:بهاری - محمد حسن
تاریخ تولد:1961/05/22
محل تولد:قائنات روستای ابراهیم آباد
تاریخ شهادت:1985/04/19
محل شهادت:پادگان حمید
نام:اسماعیلی - محمد حسن
تاریخ تولد:1341/08/20
محل تولد:قائنات روستای بیهود
تاریخ شهادت:1361/01/10
محل شهادت:شوش
نام:آمنی‌فرد - حسن‌رضا
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1361/11/05
محل شهادت:رقابیه
نام:دامادی آبیز - محمد
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/11/23
محل شهادت:فاو
نام:حسینی‌نژاد - سیدحمید
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1363/02/17
محل شهادت:بانه
نام:حایری - حمید
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1367/03/23
محل شهادت:منطقه سیدصادق
نام:آمنی فرد - حسن رضا
تاریخ تولد:1960/05/24
محل تولد:قائنات
تاریخ شهادت:1982/08/27
محل شهادت:رقابیه