نام:صغیری - مهدی
تاریخ تولد:1340/05/14
محل تولد:نهبندان-روستای کندر
تاریخ شهادت:1361/11/20
محل شهادت:بجیله- عین خوش
نام:حسینی - محمد حسین
تاریخ تولد:1342/02/14
محل تولد:نهبندان-روستای حسین اباد
تاریخ شهادت:1361/12/12
محل شهادت:کوشک
نام:واسعی - محمد
تاریخ تولد:1340/04/09
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1361/01/04
محل شهادت:رقابیه
نام: آهنی - رجبعلی
تاریخ تولد:1955/06/25
محل تولد:نهبندان
تاریخ شهادت:1982/11/16
محل شهادت:سومار