نام:حسینی - سید هاشم
تاریخ تولد:1344/01/10
محل تولد:درمیان_ روستای خوان
تاریخ شهادت:1361/04/23
محل شهادت:شلمچه
نام:مصطفوی - رمضان
تاریخ تولد:1967/04/04
محل تولد:درمیان_ روستای خوان
تاریخ شهادت:1986/02/26
محل شهادت:مریوان
نام:فطرتی - جلال
تاریخ تولد:1969/04/04
محل تولد:درمیان _روستای آسیابان
تاریخ شهادت:1985/03/13
محل شهادت:جزیره مجنون
نام:دهقانی - اسماعیل
تاریخ تولد:1972/03/19
محل تولد:درمیان _ روستای کوشکک
تاریخ شهادت:1986/04/03
محل شهادت:شلمچه
نام:مقدم پور - رضا
تاریخ تولد:1359/01/01
محل تولد:درمیان_ روستای دره عباس
تاریخ شهادت:1381/10/18
محل شهادت:گزیک
نام:جاجنگی درمیان - مصطفی
تاریخ تولد:1344/01/07
محل تولد:درمیان-روستای جاجنگ
تاریخ شهادت:1366/12/09
محل شهادت:فکه
نام:گورکانی - محمدرضا
تاریخ تولد:1339/01/02
محل تولد:درمیان-روستای مومن اباد
تاریخ شهادت:1361/06/27
محل شهادت:کوشک
نام:مصطفائی درمیان - محمد رسول
تاریخ تولد:1335/08/09
محل تولد:درمیان
تاریخ شهادت:1361/04/29
محل شهادت:کوشک
نام:خوش رفتار - محمد حسین
تاریخ تولد:1342/10/10
محل تولد:درمیان روستای احمد اباد
تاریخ شهادت:1364/02/03
محل شهادت:پاسگاه زید عراق
نام:پیش یار - ذوالفقار
تاریخ تولد:1338/03/14
محل تولد:روستای طاغان
تاریخ شهادت:1360/11/21
محل شهادت:تنگه چزابه