نام:مقدم - امان الله
تاریخ تولد:1942/04/17
محل تولد:سرایان
تاریخ شهادت:1981/05/10
محل شهادت:کردستان
نام:زارعی مصعبی - عباس
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/11/28
محل شهادت:فاو
نام:مظلوم - سیدعباس
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1366/11/03
محل شهادت:ماووت عراق
نام:نقیبی - سیدمحمدمهدی
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل شهادت:بوارین
نام:انصاری - علی
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل شهادت:بوارین
نام:رمضانی - غلامرضا
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1367/01/01
محل شهادت:خرمشهر
نام:رحیمی - علی
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل شهادت:بوارین
نام:باباسلطانی - محمدرضا
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل شهادت:بوارین
نام:شرافت - مصطفی
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1366/06/20
محل شهادت:سردشت