نام:کفکی نژاد - سهراب
تاریخ تولد:1342/01/06
محل تولد:سربیشه _ روستای خراشاد
تاریخ شهادت:1361/08/18
محل شهادت:سومار
نام:واله ایسک - مهدی
تاریخ تولد:1340/02/15
محل تولد:فردوس- روستای ایسک
تاریخ شهادت:1361/02/10
محل شهادت:شوش
نام:نوفرسی - مهدی
تاریخ تولد:1344/05/16
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1363/07/26
محل شهادت:میمک
نام:قلاسی - مهدی
تاریخ تولد:1338/09/25
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1362/12/29
محل شهادت:شلمچه-پاسگاه زید
نام:قاسمی حسینی - مهدی
تاریخ تولد:1338/02/10
محل تولد:بشرویه
تاریخ شهادت:1361/03/02
محل شهادت:خرمشهر- امالرصاص
نام:قاسمی - مهدی
تاریخ تولد:1345/06/05
محل تولد:قاینات- روستای کره
تاریخ شهادت:1366/05/03
محل شهادت:سومار
نام:صغیری - مهدی
تاریخ تولد:1340/05/14
محل تولد:نهبندان-روستای کندر
تاریخ شهادت:1361/11/20
محل شهادت:بجیله- عین خوش
نام:سامعی - مهدی
تاریخ تولد:1326/03/04
محل تولد:بیرجند-روستای مهموین
تاریخ شهادت:1367/04/22
محل شهادت:فکه
نام:باهوش - مهدی
تاریخ تولد:1342/02/01
محل تولد:فردوس
تاریخ شهادت:1364/07/10
محل شهادت:شمال غرب-اشنویه -حین عملیات قادر
نام:خسروی بیژائم - منوچهر
تاریخ تولد:1345/03/10
محل تولد:بیرجند- روستای بیژائم
تاریخ شهادت:1369/03/19
محل شهادت:مریوان
نام:جاجنگی درمیان - مصطفی
تاریخ تولد:1344/01/07
محل تولد:درمیان-روستای جاجنگ
تاریخ شهادت:1366/12/09
محل شهادت:فکه
نام:رحیمی - مسعود
تاریخ تولد:1341/06/09
محل تولد:مشهد
تاریخ شهادت:1363/01/18
محل شهادت:شلمچه-پاسگاه زید
نام:خیام - مسعود
تاریخ تولد:1339/02/27
محل تولد:قزوین
تاریخ شهادت:1359/08/27
محل شهادت:دزفول سرپل ذهاب
نام:خادم ابوالفضل - محمدعلی
تاریخ تولد:1335/11/11
محل تولد:سبزوار
تاریخ شهادت:1359/10/20
محل شهادت:ایلام -تپه زیل-کنجانچم
نام:بخشی زهان - محمد علی
تاریخ تولد:1342/03/03
محل تولد:قائنات-روستای زهان
تاریخ شهادت:1363/03/26
محل شهادت:شلمچه-پاسگاه زید
نام:ملکی - محمدرضا
تاریخ تولد:1347/01/01
محل تولد:بیرجند-روستای نوغابچیک
تاریخ شهادت:1367/01/18
محل شهادت:منطقه عملیاتی شرهانی
نام:گیدسکی - محمدرضا
تاریخ تولد:1963/03/24
محل تولد:بیرجند- روستای منصوراباد
تاریخ شهادت:1987/09/01
محل شهادت:اسلام اباد غرب- ماهیدشت
نام:گورکانی - محمدرضا
تاریخ تولد:1339/01/02
محل تولد:درمیان-روستای مومن اباد
تاریخ شهادت:1361/06/27
محل شهادت:کوشک