نام:اسدالهی زهان - رضا
تاریخ تولد:1965/09/01
محل تولد:زیرکوه روستای زهان
تاریخ شهادت:1986/02/26
محل شهادت:سلیمانیه
نام:زارعی نودر - حسن
تاریخ تولد:1967/04/05
محل تولد:روستای نودر
تاریخ شهادت:2001/05/05
محل شهادت:ارتفاعات کلیداخ
نام:ربانی - بهروز
تاریخ تولد:1347/01/01
محل تولد:تهران
تاریخ شهادت:1364/05/07
محل شهادت:مهران
نام:یعقوب پور - اله یار
تاریخ تولد:1940/05/29
محل تولد:روستای کوشکک
تاریخ شهادت:1985/04/05
محل شهادت:
نام:نوربخش - سیدمحمد هادی
تاریخ تولد:1961/05/12
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1981/02/01
محل شهادت:اناد دره افغانستان
نام:پیرامی - حسین
تاریخ تولد:1341/01/02
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1365/02/30
محل شهادت:حاج عمران
نام:رمضانی - ذولفقار
تاریخ تولد:1340/03/03
محل تولد:قائنات
تاریخ شهادت:1987/01/12
محل شهادت:شلمچه
نام:پویه منش - محمد
تاریخ تولد:1343/02/29
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:2604/08/09
محل شهادت:دره افشین
نام: آهنی - رجبعلی
تاریخ تولد:1955/06/25
محل تولد:نهبندان
تاریخ شهادت:1982/11/16
محل شهادت:سومار
نام:اسدالهی - رضا
تاریخ تولد:1344/06/10
محل تولد:روستای زهان
تاریخ شهادت:4470/05/17
محل شهادت:والفجر (9) سلیمانیه
نام:پلنگی - محمدرضا
تاریخ تولد:1345/12/02
محل تولد:فردوس
تاریخ شهادت:1364/12/04
محل شهادت:منطقه فاو