نام:دستگردی - سید احمد
تاریخ تولد:1343/01/01
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1365/02/21
محل شهادت:مرز گزیک (درمیان)
نام:مقدم پور - رضا
تاریخ تولد:1359/01/01
محل تولد:درمیان_ روستای دره عباس
تاریخ شهادت:1381/10/18
محل شهادت:گزیک
نام:مسروری - حسین
تاریخ تولد:1356/07/01
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1388/10/22
محل شهادت:بیرجند_ ارتفاعات بوشاد
نام:لطفی - حسین
تاریخ تولد:1982/09/19
محل تولد:طبس
تاریخ شهادت:2003/01/16
محل شهادت:سیستان و بلوچستان
نام:زارعی پور - حسن‌
تاریخ تولد:1356/01/01
محل تولد:قائنات-روستای روم
تاریخ شهادت:1378/08/12
محل شهادت:جنوب ایرانشهر -دره گورناک-درگیری بااشرار
نام:بهمدی - محسن
تاریخ تولد:1348/01/01
محل تولد:خوسف-روستای نوغاب
تاریخ شهادت:1376/11/30
محل شهادت:سرجنگلداری دیگ رستم-عملیات شناسایی اشرار
نام:بهمدی - حسن
تاریخ تولد:1347/01/01
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1376/11/30
محل شهادت:سرجنگلداری دیگ رستم
نام:مقدم - امان الله
تاریخ تولد:1942/04/17
محل تولد:سرایان
تاریخ شهادت:1981/05/10
محل شهادت:کردستان
نام:محمدی - اسحق
تاریخ تولد:1967/10/23
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1992/07/28
محل شهادت:سردشت