نام:نباتی - محمد رضا
تاریخ تولد:1967/11/03
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1988/07/12
محل شهادت:موسیان
نام:اسماعیلی - محمد حسن
تاریخ تولد:1341/08/20
محل تولد:قائنات روستای بیهود
تاریخ شهادت:1361/01/10
محل شهادت:شوش