نام:بهلگردی - رضا
تاریخ تولد:1342/02/01
محل تولد:شهرستان سربیشه_ روستای نوفرست
تاریخ شهادت:1362/02/20
محل شهادت:کویر لوت_ زاهدان
نام:جعفر زاده خانکوک - حسین
تاریخ تولد:1344/11/01
محل تولد:فردوس
تاریخ شهادت:1364/02/07
محل شهادت:سومار
نام:پردلی - ابراهیم
تاریخ تولد:1344/04/14
محل تولد:قائنات
تاریخ شهادت:1367/04/16
محل شهادت:قصر شیرین
نام:بذرافشان - محمد
تاریخ تولد:1343/02/24
محل تولد:شهر خضری
تاریخ شهادت:1362/12/03
محل شهادت:شرق بصره