نام:سیادت - سید علی
تاریخ تولد:1372/03/01
محل تولد:بیرجند_ روستای استخر مافنداب
تاریخ شهادت:1392/08/03
محل شهادت:سراوان _ سیستان و بلوچستان
نام:علی آبادی - رمضان
تاریخ تولد:1348/09/02
محل تولد:بیرجند_ روستای مهدی آباد
تاریخ شهادت:1367/07/19
محل شهادت:زاهدان
نام:گیو شادی - محمد رضا
تاریخ تولد:1350/08/12
محل تولد:خوسف _ ماژان
تاریخ شهادت:1991/04/30
محل شهادت:چشمه زیارت _ زاهدان
نام:سیسکانی - برات
تاریخ تولد:1962/03/21
محل تولد:روستای سیسکان
تاریخ شهادت:1982/06/25
محل شهادت:خسرو آباد
نام:سبزاری - اسد
تاریخ تولد:1965/03/21
محل تولد:روستای گل
تاریخ شهادت:1985/11/19
محل شهادت:جزیره مجنون